Městská knihovna Poděbrady připravila v oddělení pro děti a mládež velice zajímavou novinku: Tematické kufříky, které jsou určené pro zvídavé děti a jejich rodiče. Každý kufřík se vztahuje k určité oblasti lidského vědění, např. lidské tělo, doprava, svět zvířat atd. Kromě knih obsahuje kufřík i další didaktické pomůcky (pexeso, karty, různé figurky aj.).
Děti se tak budou moci naplno věnovat okruhu, které je zajímá a jejich rodiče tak získají i podnět, jak rozvíjet jejich zájem o věc a fantazii.
Jelikož je pořizovací cena jednotlivých kufříků poměrně vysoká (okolo 1500,- Kč), může si je čtenář půjčit oproti vratné záloze a podpisu zákonného zástupce pouze na jeden měsíc.

Knihovna se touto akcí přidá ke spoustě dalších v České republice, které službu už nabízejí.

 

 

 

 

Pravidla pro půjčování


Kufříky půjčujeme po složení kauce 500,-Kč a podpisu smlouvy o absenční výpůjčce.

 

Absenčně lze půjčit pouze jeden kufřík na dobu jeden měsíc bez možnosti prodloužení. Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením kufříku, zaplatí smluvní pokutu ve výši 20,-Kč za každý započatý den prodlení.

 

Kufřík si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři starší 18 let s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Poděbrady.

 

Čtenářům mladším 15 let lze kufřík půjčit oproti podpisu zákonného zástupce.

 

Před půjčením je zkontrolován obsah kufříku dle přiloženého seznamu. Po kontrole a složení kauce je zájemci předán seznam i kopie smlouvy o absenční výpůjčce.

 

Vypůjčitel je povinen kufřík užívat tak, aby nebyl poškozen kufřík ani jeho příslušenství. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě, nahradí vzniklé náklady v plné výši.

 

Vypůjčitel není oprávněn přenechat kufřík k užívání jiné osobě.

 

Vypůjčitel se zavazuje při převzetí kufříku zaplatit v hotovosti kauci 500,-Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení kufříku vydána zpět. V opačném případě bude jistina použita k úhradě vzniklé škody. V případě, že škoda bude vyšší než 500,-Kč, je vypůjčitel povinen zbývající částku doplatit.

 

 

  MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
  NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
  PODĚBRADY
  TELEFON / FAX: +420 325 600 424
  EMAIL: mestska@knihovna-pdy.cz
  www.knihovnapodebrady.cz

  KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY